طبق خبر گروه خبرگزاران رسمی هنر و تو یعنی محس ! (( مهدی هاشمی ، حسام سلیمانی و سپهر وکیلی )) قرار است در هفته نامه flick مناقده ای هم باشد . در این صفحه قرار است یک مناظره برای نقد فیلم یا انیمیشن انجام شود و خلاصه اش در هفته نامه قرار گیرد. حالا به کنار که ذهن کدام یک از ما فکر کرد که مناظره ای که در آن نقد باشد مناقده است !