دوستان عزیز و ارجمند .

از همه شما دعوت می شود تا مقالات و نوشته ها و نظرات را در مورد موضوع این 2 شماره از هفته نامه flick به ایمیل info.honaroto@gmail.com بفرستید . باشد که بتوانیم از نظرات هوشمندانه شما مستفیض گردیم .

سردبیر نشریه ، سید حسام الدین سلیمانی

موضوعات شماره اول و دوم :